Praktische info

Fasering snoeionderhoud

Een goede samenwerking en contact met de gemeente is essentieel voor een blijvend goed onderhouden park. Er is een groenbeheerplan dat daar zorgt voor draagt. En wij als Bultparkcomité hebben ons doel gesteld om voor het kleine onderhoud te zorgen.  Voor het grote en zware onderhoud zorgt de gemeente. Tevens spelen we verzoeken van omwonenden aan hen door.

Op uitnodiging van leden van het Bultparkcomité is een rondgang met beleidsmedewerkers, waaronder Jacob Adriaanse, in het Bultpark gemaakt. Met name de overwoekering op diverse plekken in het park is ter sprake gekomen. Mede door plaatsen van een aanvraag van een bewoner op de Kempenaar over de overlast van de bramenstruiken aldaar.

Er is een gefaseerd stappenplan voor het beheer gemaakt. Begin 2017 wordt begonnen met de overwoekering aan te pakken van de bramenstruiken (fase 1) aan de rand van de Kempenaar. Zie de overzichtskaart waarop in fasen de aangemerkte gebieden 1 t/m 4 in het park aangepakt gaan worden.

Informatieavond

Op een informatieavond, aangekondigd middels een door het college van de gemeente Lelystad verstuurde bewonersbrief en via onze site is er aandacht aan geschonken, werd in het kort de visie en het werkplan aan de belangstellende uiteengezet. Middels streefbeelden werd een en ander visueel inzichtelijker gemaakt.
Het belangrijkste motto is “Houden wat we hebben” maar wel met verstandig en in fasen te plegen onderhoud. Zodat niet, met name het “dunnen” het hele park op z’n kop wordt gezet. Maar eigenlijk zonder direct het karakter van het park drastisch aan te tasten, op geleidelijk wijze hier daar wat lucht aan onderliggende struiken te geven voor hernieuwde groei. Of het aanpassen/herstellen van de paden, die o.a. door wortelgroei moeilijk begaanbaar zijn geworden.

Een kort gedeelte van de site van de gemeente over de zes parken onderverdeeld in Beheerplan, Streefbeelden, Visie en Werkplan.

Beheerplan

De verschillende parken in Lelystad hebben allemaal hun eigen karakter en aantrekkingskracht. De gemeente zet zich in om de parken in Lelystad duurzaam in stand te houden. Voor zes parken is een groenbeheerplan gemaakt. In het beheerplan is de visie op het groen in deze parken vastgelegd. Ook wordt aangegeven op welke wijze de gemeente de parken wil beheren, onderhouden en in stand houden. Een groenbeheerplan biedt houvast en duidelijkheid op langere termijn, voor minstens tien jaar.

Op deze site wordt na een korte inleiding, streefbeelden, visie en werkplan voor al de zes parken uiteengezet. Hier volgt van alle drie de onderdelen een korte inleiding geciteerd van de site van de gemeente. Wij verwijzen u voor de complete tekst en in kaart gebrachte werkzaamheden naar de site. Klik door op :

 

www.lelystad.nl/parken

Streefbeelden

De parken in Lelystad worden beheerd aan de hand van streefbeelden, waarbij beheren betekent dat er gewerkt wordt naar een streefbeeld en de instandhouding daarvan. Bijvoorbeeld gazons, bloemrijkgras, ruigberm, natuurlijke oever + riet, diverse soorten wandelpaden, meubilair etc, etc

In dit groenbeheerplan zijn 20 streefbeelden beschreven die allemaal een specifiek beheer en eindbeeld hebben. In dit hoofdstuk worden de streefbeelden omschreven en verbeeld.

Visie

De visie is vooral beeldend en geeft antwoord op vragen als: Houden we het park in stand zoals het is, of willen we dat het park verandert? Staan er over tien jaar veel struiken en bomen of is er vooral gras? Kunnen we over het hele park uitkijken of is het juist besloten? Als er water is: willen we dat water zien of mag het verscholen zijn achter riet? Willen we een strak beeld (elke week maaien) of mag het een bloemweide zijn (slechts 2 keer per jaar maaien). De visie geeft handvatten voor het beheer van een park.

Werkplan

In dit deel, het werkplan, geven we antwoord op de vraag: Hoe gaan we het streefbeeld van een park realiseren? Aan de hand van de analyse van de parken en door het vastleggen van het toekomstbeeld van een park en de streefbeelden, komt een bepaalde manier van beheer en onderhoud naar voren. Met name bij dit deel van het groenbeheerplan worden bewoners en relevante partijen betrokken, zodat het beheer en onderhoud van het park samen opgepakt kan worden.

Veel onderhoud vindt plaats als regulier onderhoud, maar soms zijn ook een aantal grotere eenmalige ingrepen nodig om de gewenste kwaliteit en het streefbeeld van het groen te bereiken. Deze maatregelen zijn in het werkplan, per park op een rijtje gezet. Ook de prioriteit en fasering van de werkzaamheden is weergegeven, samen met de financieringsbron.

Tevens is weergave van het eindbeeld voor alle parken dus ook van het Bultpark opgenomen, zoals het over 10 jaar naar verwachting zal uitzien. Deze kaart is ook in het park geplaatst en wel onderaan de mini boomgaard tegenover het Schouweiland.

Heeft u vragen / suggesties? neem dan contact op via : info@bultparklelystad.nl